Politseivanne

OPPT Eesti

29 January 2015

Algne politseivande (https://www.riigiteataja.ee/akt/28537) tekst:

“Mina,………………….., astudes politseiteenistusse,

ees- ja perekonnanimi

annan vande jääda ustavaks rahvale ja Eesti Vabariigile. Täidan ausalt ja kohusetruult oma ametikohuseid õiguskorra kaitsel. Juhindun kõrvalekaldumatult Eesti Vabariigi seadustest. Hoian teenistusalast saladust.

Tõotan politsei ülesannete täitmisel rakendada minule antud võimu õiglaselt ja erapooletult. Tõotan teenida jõudu säästmata oma rahvast ja riiki. Tõotan vajaduse korral anda oma elu rahva ning Eesti Vabariigi eest.”

Juhin tähelepanu eelkõige mitmemõttelisele lausele: “Tõotan teenida jõudu säästmata oma rahvast ja riiki.” Meenutagem politseiplakatit ÕIGUSE JÕUD! Kas ta tõotab teenida jõudu, ilma et ta säästaks oma rahvast ja riiki? Või ta tõotab teenida oma rahvast riiki jõudu säästmata? Saaks ju niipidi kirjutada, kui tahetaks, eks? (lõik ja pilt lisatud 20210129)

Täna politseiteenistusse astudes annab politseiametnik politseivande (https://www.riigiteataja.ee/akt/75362): «Astudes politseiteenistusse, annan mina, (ees- ja perekonnanimi), vande olla ustav Eesti põhiseaduslikule korrale, juhinduda kõrvalekaldumatult seadustest, hoida riigi- ja ametisaladust, rakendada minule antud võimu õiglaselt ja erapooletult ning täita ausalt ja kohusetundlikult teenistuskohustusi.»

Mida siis värske politseinik vannub?

1 Olla ustav Eesti põhiseaduslikule korrale. Vastavalt Eesti põhiseadusele puudub inimesel valikuvabadus, st talle antakse see ainult valimise ajaks, misjärel on valikuvabadus valitul. Seega vannub politseinik olla ustav parlamendisaadikutele, mitte vabadele inimestele.

2 Juhinduda kõrvalekaldumatult seadustest. Seadused ei kehti inimestele, vaid kehtivad nendelesamadele parlamendisaadikutele, õigemini veel täpsemalt kehtivad need parlamendi spiikrile, kes alla kirjutab. Kui siis president veel allkirjaga kinnitab, kehtivad need talle ka. Seega juhinduvad politseinikud oma tegevuses nende tegelaste reeglitest.

3 Hoida riigi- ja ametisaladust. Vabadel inimestel pole omavahel saladusi. Millistest saladustest on siis jutt? Inimeste poolt ära antud õiguste saladuses hoidmisest. Seega värske politseinik varjab muu maailma eest, et tema ligimesed on oma õigused ära andnud.

4 Rakendada võimu õiglaselt ja erapooletult. Kuidas saab politseinik rakendada võimu erapooletult, kui eelnevalt nägime, et politseinik täidab parlamentääride ja presidendi huve?

5 Täita ausalt ja kohusetundlikult teenistuskohustusi. Need kohustused võtab iga politseinik endale vabatahtlikult ja need pärinevad eelmainitud tegelastelt.

6 Esialgse vandeteksti põhjal pidi politseinik jääma ustavaks rahvale. Kuigi ka rahvas on väljamõeldis, kunstlik nähtus, oli siis veel mõeldud politseinik seisma rahva huvide eest, millele ta enam otse viitama ei pea. Enam ei pea politseinik ka oma elu ohverdama, mis on mõistlik ja mis tähendab, et politseinikul pole rohkem jõudu kui Jõumees Junnul.

Seega, politseinikud, mõelge, mida olete vandunud ja miks ning kas Te tahate tõesti olla vandeseltslased, st mitte isegi vandenõu teoreetikud vaid praktikud?

I teach math, computer science and tennis, create software, arrange tennis events, process multimedia, run orienteering, collect tree juices and fruits.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store