Inkassaatorid ja täiturid

Alljärgnev lugu ilmus esmalt 10 September 2016 Facebookis.

Lugesin, et inkassotegelased püüavad kaasata n-ö kolmandaid osapooli, et saada andmeid teiste osapoolte kohta. Tegelikult on inkassotegelased ise kolmas osapool, st nendega pole lepingut teisel osapoolel. Nad püüavad kaasata neljandaid. Sageli puudub ka teine osapool ja esimene osapool sõlmib inkassaatoriga lepingu kolmanda osapoole suhtes, mis on õiguslikult kehtetu. Kuna paljud inimesed pole oma õigustest teadlikud või tõlgendavad neid sissenõudja kasuks, siis õnnestubki inkassaatoritel finantse koguda hirmutamise alusel. Vahel kaasatakse mitte inkassaator, vaid kohtutäitur. Ka tema on kolmas osapool ning kui teisel osapoolel temaga leping puudub, ei ole täituril õiguslikku alust midagi sisse nõuda. Kui ta siiski teeb seda, on tema tegevus vastuolus tavaõigusega — kolmanda osapoole kahjustamine — ja üldõigusega — kolmanda osapoole sundimine midagi tegema, ilma viimase nõusolekuta. Üldiselt ei loo inkassaatorid ega täiturid lisaväärtusi siia maailma, vaid tüütavad inimesi, kellest mõned ehk loovad. Mina soovitan kõiki neid nõudeid vältida, kuni võimalik ja alles siis, kui hakatakse tarvitama jõuvõtteid, ennast vastujõuga tegusalt kaitsma asuda. Vahendid selleks on olemas. Esitan siinkohal mõned nimed, mille taha peituvad inimesed tegelevad pettuse abil inimestelt otse või kaudselt varade väljapressimisega:

- väidetav ÜHISTEENUSED (ruti laine),

- väidetav POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET (peeter serman, aleksei kunder, “I — UV 20160618”),

- väidetav ABIPOLITSEINIKE KOGU (rasmus lahtvee),

- väidetav EUROPARK,

- väidetav KORTERIÜHISTU HARKU, INSTITUUDI TEE 3 (britt peterson),

- väidetav LHV PANK (rain lõhmus, juba loobuti n-ö välismaistest kontoritest),

- väidetav DANSKE BANK A/S EESTI FILIAAL (nende pealik juba lahkus ja loobutakse n-ö kehaliste isikute teenindamisest),

- väidetav SWEDBANK,

- mati roodes,

- elin vilippus, (“Sergei vabastamine”).

See nimekiri on palju pikem, need nimed on hetkel meeles. Kõik need nimed on selles nimekirjas vastavalt teadmistele, mitte uskumisele.

--

I teach math, computer science and tennis, create software, arrange tennis events, process multimedia, run orienteering, collect tree juices and fruits.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
peacecop kalmer:

I teach math, computer science and tennis, create software, arrange tennis events, process multimedia, run orienteering, collect tree juices and fruits.